در باره ما

با ما تماس بگیرید

Tjejjouren Väst متشکل از یک هیئت مدیره، یک دفتر و داوطلبان ما است. این دفتر متشکل از کارکنان شاغل است که روزانه برای انجمن کار می کنند و برای رسیدن به چشم انداز ما.

کمک بگير

برای سوالات و اطلاعات در مورد کسب و کار ما:
info@tjejjourenvast.se

برای سوالات و اطلاعات در مورد سخنرانی و آموزش و پرورش:
utbildning@tjejjourenvast.se

برای پشتیبانی و کمک:
hej@tjejjourenvast.se

گابریلا تامپسون گرافلوند
آیه مدیر اتاق

gabriella.graflund@tjejjourenvast.se

+46 706 36 93 78

ماتیلدا سودرقویست
افسر همکاری

matilda.soderqvist@tjejjourenvast.se

+46 762 13 66 71

ژوزفین کولن
مدیر ارتباطات و آموزش

ترک

آلیس آلدریج
داوطلب و مدیر پشتیبانی

alice.aldridge@tjejjourenvast.se

+46 739 80 47 06

مالین اریکسون
خلیج. مدیر ارتباطات و آموزش و پرورش

malin.eriksson@tjejjourenvast.se

+46 704 61 96 83